تماس با ما

آدرس: بابلسر - جاده نیروی هوایی - شهرک صنعتی میرود

کد پستی: 4743186186

 تلفن:  2 -35722071 - 011

فکس: 35722073 - 011

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل: دکتر عباسعلی شیرکوند

info@ndd.co.ir
ndd1376@yahoo.com
ndd1376@gmail.com
 

Email