محصولات

روغن زيتون بي بو سالج

میوه زیتون حاوی حدود ۶/۱۹%  روغن می باشد .

 

 میوه زیتون حاوی حدود ۶/۱۹%روغن می باشد که ترکیب اسید چرب روغن آن بر حسب ناحیه تولید ، شرایط آب و هوایی ، نوع و میزان رسیده بودن میوه تغییر می کند ، وجود مقادیر زیاد اسید چرب غیر اشباع اسید اولئیک و ترکیبات آنتی اکسیدانی قوی در روغن زیتون سبب افزایش پایداری این روغن شده است .

محصولات